Niedziela Św. Praojców

Niedziela, która wypada 2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem) jest nazywana Niedzielą Świętych Praojców. Teksty nabożeństw tej niedzieli wymieniają świętych – przodków Chrystusa według krwi. Szczególnie wspominany jest Abraham, o którym Bóg powiedział, że “w potomstwie jego błogosławione będą wszystkie narody ziemi” (Rdz 22,18).

Oprócz niego wymienia się także Adama Praojca, “uczynionego ręką Stwórcy”, Ewę Pramatkę i ich synów: Abla  i Seta z synem Enoszem, Henocha, który został wzięty żywym na niebo, Noego, Melchizedeka, który był “kapłanem Boga  Najwyższego”. Wspominani są także potomkowie Abrahama – “ojca wszystkich wierzących”: syn Izaak , wnuk Jakub z synami: Rubenem, Symeonem, Lewim, Judą, Issacharem, Zebulonem, Józefem, Beniaminem, Danem, Neftalim, Gadem i Aszerem. Za przykład wiary i pobożności stawiani są także: Mojżesz  z bratem Aaronem –pierwszym arcykapłanem, Chur, Jozue , Lewita, sędziowie: Gedeon, Samson, Samuel, Barak, królowie: Dawid, Jozjasz, prorocy: Natan, Jozjasz (Ozeasz), Micheasz, Sofoniasz, Habakuk, Zachariasz, Jonasz, Aggeusz, Amos, Abdiasz, Malachiasz, Nahum, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel i trzej młodzieńcy: Ananiasz, Azariasz i Mizael, Eliasz, Elizeusz ,oraz Eleazar, Jefte, Hiob, kapłan Zachariasz  i jego syn Jan Chrzciciel. Cerkiew nie zapomina także o kobietach, które dawały przykład postępowania i wiary w Boga. W kanonie śpiewanym na jutrzni Niedzieli Świętych Praojców wymienia się: Annę, Judytę, prorokinię Deborę, prorokinię Huldę (Chuldę), Jael, Esterę (Est), żonę Abrahama Sarę, siostrę Mojżesza Mariam,  żonę Jakuba Rachelę, żonę Izaaka Rebekę i Rut.

za: http://cerkiew.info/pl/biblioteka/artykuly/256,640